Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Vrolijk Verhuizen

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: De partij die aan Vrolijk Verhuizen een opdracht verstrekt.
  2. Opdrachtnemer: Vrolijk Verhuizen, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  3. Opdracht: De diensten die opdrachtnemer verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht, gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst 3.1 Elk aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend en kan na acceptatie nog worden ingetrokken. De uitvoering van de overeenkomst vangt aan na schriftelijke ondertekening van de opdrachtbevestiging, inclusief akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, door opdrachtgever en na ontvangst van de bevestiging door opdrachtnemer. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen, start de uitvoering van de overeenkomst pas na ontvangst van het afgesproken voorschotbedrag. 3.2 In offertes wordt het standaard uurtarief of eenheidsprijs altijd exclusief heffingen, vergunningen, en/of overheidsbelastingen vermeld, evenals andere kosten. 3.3 De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan ook blijken uit andere feiten en omstandigheden, zoals handelingen van opdrachtgever die opdrachtnemer in staat stellen de werkzaamheden aan te vangen. 3.4 Wijzigingen in de opdracht voorgesteld door opdrachtgever kunnen alleen worden aanvaard als opdrachtnemer hiermee instemt. De overeenstemming dient schriftelijk vastgelegd te worden, inclusief de financiële gevolgen van de wijziging.

Artikel 4: Duur van de Overeenkomst 4.1 Tenzij anders overeengekomen, geldt de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor onbepaalde tijd. 4.2 Indien een termijn voor uitvoering is afgesproken, geldt deze niet als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Artikel 5: Uitvoering van de Opdracht 5.1 Opdrachtgever dient tijdig alle benodigde gegevens, documenten en materialen in de gewenste vorm aan opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze materialen. 5.2 Schade aan de vloer kan niet aan opdrachtnemer worden toegerekend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6: Geheimhouding 6.1 Opdrachtnemer zal geheimhouding betrachten over de opdracht jegens derden, tenzij overleg met derden noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de opdracht. Voor overleg met derden is voorafgaande toestemming van opdrachtgever vereist. 6.2 Derden ingeschakeld door opdrachtnemer zijn ook gebonden aan geheimhouding.

Artikel 7: Beëindiging Overeenkomst 7.1 Beëindiging van de overeenkomst kan door beide partijen plaatsvinden met een opzegtermijn van 1 maand, opzegging dient te geschieden vóór de eerste van de maand. 7.2 Bij tussentijdse beëindiging dient het tot opzeggingsmoment verschuldigde honorarium direct aan opdrachtnemer te worden voldaan. 7.3 Bij bepaalde omstandigheden zoals faillissement van opdrachtgever kan opdrachtnemer de overeenkomst met directe ingang beëindigen.

Artikel 8: Betaling en Incasso 8.1 Betaling dient te geschieden direct na uitvoering van de opdracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-nakoming kan een extra bedrag van 10% worden berekend. 8.2 Bij betaling via factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, zoals aangegeven op de factuur. 8.3 Bij betalingsachterstand is opdrachtgever automatisch in verzuim. 8.4 Incassokosten bij betalingsachterstand zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9: Overuren 9.1 Na 8 gewerkte uren geldt een overurentoeslag van 150%.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Organisatie van de Locatie De opdrachtgever erkent en aanvaardt de verantwoordelijkheid om de locatie zodanig te organiseren dat de opdrachtnemer de opdracht zonder schadelijke gevolgen en binnen de afgesproken termijn kan uitvoeren. Dit omvat het voorzien van een geschikte werkruimte, toegang tot de te verhuizen goederen en eventuele benodigde faciliteiten. Een goed georganiseerde locatie draagt bij aan een vlotte en ongehinderde uitvoering van de verhuisopdracht.

10.2 Vergunningen en Ontheffingen De opdrachtgever verplicht zich om tijdig alle benodigde vergunningen en ontheffingen te verkrijgen die vereist zijn voor de uitvoering van de verhuisopdracht. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot vertragingen en extra kosten, waarvoor de opdrachtnemer niet aansprakelijk kan worden gesteld.

10.3 Onjuiste Informatie en Ondeugdelijke Materialen Eventuele schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste informatie of het gebruik van ondeugdelijke materialen door de opdrachtgever valt buiten de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om nauwkeurige en correcte informatie te verstrekken en materialen te leveren die geschikt zijn voor de verhuisopdracht.

10.4 Schade jegens Anderen dan de Opdrachtgever De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot de opdrachtgever en strekt zich niet uit tot schade veroorzaakt aan derden. Eventuele claims van derden als gevolg van de verhuiswerkzaamheden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

10.5 Gevolgschade en Bedrijfsstagnatie De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, bedrijfsstagnatie, of andere indirecte schade die voortkomt uit de verhuisopdracht. Dit omvat financiële verliezen of verstoringen van bedrijfsprocessen die kunnen optreden als gevolg van de verhuizing.

10.6 Eigen Risico bij Schade Bij eventuele schade tijdens de verhuisopdracht geldt een eigen risico van €200,- per opdracht. Dit betekent dat de opdrachtgever dit bedrag zelf draagt als bijdrage aan de kosten van schadeherstel.

10.7 Transportwaardige Verpakking van Inboedel De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de inboedel op een transportwaardige wijze is verpakt voordat de verhuiswerkzaamheden aanvangen. Een correcte verpakking vermindert het risico op schade tijdens het transport en de verplaatsing van goederen.

10.8 Aansprakelijkheid voor Volledige Werkzaamheden De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer geldt uitsluitend voor de volledige verhuiswerkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn uitgevoerd. Eventuele schade of verlies dat voortkomt uit werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

10.9 Vertraging door Externe Omstandigheden De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die worden veroorzaakt door externe omstandigheden zoals verkeersproblemen, slechte weersomstandigheden, of andere onvoorziene situaties die buiten de controle van de opdrachtnemer liggen.

10.10 Werkzaamheden door Derden De opdrachtnemer draagt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden die niet onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallen. Dit omvat eventuele schade veroorzaakt door deze derden.

10.11 Schade door Uitloop en Externe Factoren Eventuele schade als gevolg van uitloop van de verhuizing, verkeersproblemen, filevorming, of andere externe factoren vallen buiten de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtgever begrijpt dat dergelijke omstandigheden buiten de controle van de opdrachtnemer vallen.

10.12 Beëindiging bij Onmogelijkheid De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen in het geval van onmogelijkheid tot uitvoering van de verhuisopdracht als gevolg van externe omstandigheden die buiten de controle van de opdrachtnemer liggen. Hierbij zal de opdrachtnemer redelijke inspanningen leveren om de opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen.

Origineel Aankoopbewijs voor Behandeling van Schades Voor de behandeling van schadeclaims is altijd een origineel aankoopbewijs vereist. Dit bewijs dient te worden verstrekt om de waarde van beschadigde goederen vast te stellen en om de juistheid van de claim te verifiëren. Zonder een geldig aankoopbewijs kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding toekennen. Dit beleid is ingesteld om een eerlijke en accurate afhandeling van schadeclaims te waarborgen.

Dit uitgebreide artikel 10 benadrukt de verschillende aspecten van aansprakelijkheid en verduidelijkt de verantwoordelijkheden en beperkingen van de opdrachtnemer in verschillende scenario’s die kunnen optreden tijdens een verhuisopdracht. Het stelt de opdrachtgever op de hoogte van wat er van hen wordt verwacht om een soepele en succesvolle verhuizing te garanderen, terwijl het de opdrachtnemer beschermt tegen onredelijke claims en omstandigheden buiten hun controle.

Artikel 11: Verbod Overname Personeel Het is opdrachtgever verboden binnen de opdrachtperiode en 12 maanden na afloop personeel van opdrachtnemer in dienst te nemen, op straffe van een vergoeding van €5000,- per gebeurtenis.

Artikel 12: Toepasselijk Recht en Geschillen 12.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 12.2 Geschillen worden eerst onderling opgelost alvorens de rechter wordt ingeschakeld.